ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY STATEMENT

Een rijdend theater

De Stichting Rijnsburg’s Bloemencorso (verder SRB) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SRB persoonsgegevens verwerkt van deelnemers, relaties en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers, relaties en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SRB zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SRB, Postbus 5, 2230 AA Rijnsburg. Zoals de wet vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn een beperkt aantal doeleinden waarvoor SRB uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt SRB persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u besluit deel te nemen aan de Flower Parade als bedrijf of op persoonlijke titel;
  • Wanneer u contact heeft met SRB. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites (inclusief apps) of ons via social media benadert;
  • Om relaties en deelnemers uit te nodigen voor de opening dan wel andere activiteiten van SRB;

E-mail
SRB heeft eventueel nieuwsbrieven.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over SRB en uw facturen.

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) informatie of diensten, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan flowerparade@outlook.com.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
SRB laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.
SRB gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. SRB volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Instagram en blogs. Hierbij spant SRB zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. SRB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, SRB (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. SRB is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met SRB via flowerparade@outlook.com

De SRB app’s
SRB heeft op dit moment geen dienstverlening via de app’s.

Gebruik van cookies
SRB maakt geen gebruik van cookies

Website van SRB
Op de websites van SRB treft u een aantal links aan naar andere websites / inschrijfformulieren. SRB kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Stichting Rijnsburg’s Bloemencorso, Secretariaat, Postbus 5, 2230 AA Rijnsburg of e-mail: flowerparade@outlook.com

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Bekijk de spelregels van het meldpunt kwetsbaarheden.

Wijzigingen
SRB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Algemene voorwaarden en Privacy Statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SRB een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SRB uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, in een e-mail of in een mailing.

 

Rijnsburg, 6 juni 2018